Brünn dokumentumok
KAFEDIK Alapszabály

Alapszabály

Svaz maďarských studentů KAFEDIK – Kazinczy Ferenc Diákklub

(Diákklubunk alapszabályának eredeti szövege cseh nyelven)

STANOVY

 

I. Článek: Základní ustanovení
 1. Název sdružení:
  Svaz maďarských studentů KAFEDIK (ve zkratce SMS KAFEDIK) – v jazyce českém
  Kazinczy Ferenc Diákklub (ve zkratce KAFEDIK) – v jazyce maďarském
 2. Občanské sdružení Svaz maďarských studentů KAFEDIK (dále jen SMS KAFEDIK) je založeno dle zákona č. 83/1990 Sb. v platném znění.
 3. SMS KAFEDIK je samostatnou právnickou osobou.
 4. Sídlem SMS KAFEDIK je: Gorkého 12, 602 00 Brno, Česká republika.
II. Článek: Cíle a činnost SMS KAFEDIK
 1. Cíle SMS KAFEDIK:
  a. sdružovat studenty studující v Brně, kteří se hlásí k maďarské národnosti, spolu s dalšími členy
  b. chránit materiální, sociální a kulturní zájmy svých členů
  c. zachovat a rozvíjet základní prvky identity svých členů, zejména jazyka, tradic a kulturního dědictví.
 2. Předmět činnosti SMS KAFEDIK:
  a. zastupování zájmů členů SMS KAFEDIK
  b. poskytnutí pomoci, jsou-li ohrožena práva členů
  c. organizování kulturních, vzdělávacích a společenských akcí
  d. podpora uměleckých, ochotnických a jiných aktivit členů
  e. organizování činností v oblasti sportu, turistiky a rekreace
  f. informování členů a veřejnosti o činnosti SMS KAFEDIK ve vlastních i masových sdělovacích prostředcích
  g. spolupráce s dalšími organizacemi podobného charakteru v ČR a zahraničí.
III. Článek: Členství v SMS KAFEDIK
 1. SMS KAFEDIK sdružuje členy:
  a. řádné
  b. podporující
  c. čestné
 2. Řádným členem SMS KAFEDIK může být osoba mající statut studenta na některé vysoké škole či univerzitě v Brně, která se hlásí k maďarské národnosti nebo mluví jazykem maďarským, bez ohledu na státní příslušnost, a souhlasí s cílem sdružení a akceptuje Stanovy.
 3. Podporujícím členem může být fyzická osoba bez ohledu na národnost a státní příslušnost, která souhlasí s cílem sdružení a aktivně a/nebo finančně podporuje činnost Sdružení při uskutečňování jeho cílů.
 4. Čestným členem může být fyzická osoba, bez ohledu na národnost a státní příslušnost, která výrazným způsobem přispěla k rozvoji a dosažení cílů SMS KAFEDIK. O udělení čestného členství rozhoduje valné shromáždění na základě doporučení předsednictva SMS KAFEDIK.
 5. Členství v SMS KAFEDIK je dobrovolné.
 6. Dokladem členství je zápis do seznamu členů.
 7. Členství zaniká:
  a. vystoupením ze SMS KAFEDIK
  b. vyloučením, o vyloučení rozhoduje kompetentní orgán, tj. valné shromáždění
  c. ukončením členství, které nastává okamžitě po ukončení, resp. 12 měsíců po přerušení studia (vztahuje se na členy řádné)
  d. úmrtím člena
  e. zánikem SMS KAFEDIK.
IV. Článek: Práva a povinnosti členů
 1. Práva řádných členů jsou :
  a. účastnit se všech forem činností SMS KAFEDIK
  b. využívat všech forem pomocí SMS KAFEDIK
  c. volit a být volen do všech orgánů SMS KAFEDIK
  d. být informován o všech činnostech SMS KAFEDIK
  e. svobodně vyjadřovat své názory a kritiku, a to i na činnost SMS KAFEDIK
  f. podporovat činnost SMS KAFEDIK finančním či jiným příspěvkem.
 2. Povinnosti členů jsou:
  a. dodržovat Stanovy SMS KAFEDIK
  b. plnit usnesení orgánů SMS KAFEDIK.
 3. Práva podporujícího a čestného člena jsou stejná jako řádného člena, nemůže však volit ani být volen.
V. Článek: Orgány SMS KAFEDIK
 1. Orgány SMS KAFEDIK jsou:
  a. Valné shromáždění
  b. Předsednictvo
  c. Předseda
  d. Revizor.
VI. Článek: Valné shromáždění
 1. Valné shromáždění je nejvyšším orgánem SMS KAFEDIK, je tvořené ze všech členů sdružení.
 2. V kompetenci valného shromáždění je:
  a. volit a odvolávat předsedu
  b. schvalovat složení předsednictva
  c. volit a odvolávat revizora
  d. schvalovat Stanovy, jejich změny a doplňky
  e. schvalovat program činnosti
  f. rozhodovat o vyloučení členů
  g. rozhodovat o udělení čestného členství
  h. rozhodovat o zániku SMS KAFEDIK
  i. schvalovat zásady hospodaření
  j. projednávat všechny ostatní záležitosti, které převede do své působnosti.
 3. Zasedání valného shromáždění je svoláváno podle potřeby, nejméně však jedenkrát za rok, dále tehdy, požádá-li o to nejméně 1/3 řádných členů.
 4. Valné shromáždění je usnášeníschopné, je-li přítomna 1/2 řádných členů. Jestliže se v stanovenou dobu nesejde potřebný počet členů, o hodinu později je valné shromáždění usnášeníschopné bez ohledů na počet přítomných členů.
 5. Valné shromáždění se usnáší nadpoloviční většinou hlasů. Ke schválení Stanov, jejich změn a doplňků, dále k zániku sdružení je potřebná dvoutřetinová většina hlasů přítomných členů.
 6. Způsob hlasování určí valné shromáždění.
VII. Článek: Předsednictvo
 1. Předsednictvo je výkonným orgánem SMS KAFEDIK. Řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními valného shromáždění.
 2. V kompetenci předsednictva je:
  a. řídit a zajistit činnost SMS KAFEDIK
  b. vypracovat program činnosti SMS KAFEDIK
  c. schvalovat vnitřní organizační předpisy
  d. schvalovat písemné materiály a publikace SMS KAFEDIK
  e. svolávat a obsahově připravit zasedání valného shromáždění
  f. vypracovat zásady hospodaření.
 3. Funkční období předsednictva je jednoleté.
 4. Zasedání předsednictva je svoláváno podle potřeby, nejméně však čtyřikrát za rok.
VIII. Článek: Předseda
 1. Předseda je statutárním orgánem SMS KAFEDIK.
 2. V kompetenci předsedy je:
  a. koordinovat a zajistit činnost SMS KAFEDIK
  b. zastupovat SMS KAFEDIK navenek
  c. navrhovat složení předsednictva
  d. svolávat a řídit zasedání předsednictva
  e. odpovídat za hospodaření sdružení.
 3. Funkční období předsedy je jednoleté.
 4. V případě nepřítomnosti předsedy, resp. z jeho pověření ho zastupuje statutární zástupce, tj. místopředseda.
IX. Článek: Revizor
 1. Revizor je kontrolním orgánem SMS KAFEDIK.
 2. Funkce revizora je neslučitelné s členstvím v předsednictví.
 3. V kompetenci revizora je:
  a. kontrolovat dodržování Stanov a vnitřního organizačního řádu
  b. kontrolovat hospodaření sdružení
  c. v případě nalezení nedostatků navrhovat řešení, resp. svolávat zasedání valného shromáždění.
 4. Funkční období revizora je jednoleté.
X. Článek: Hospodaření SMS KAFEDIK
 1. SMS KAFEDIK hospodaří s majetkem hmotným i nehmotným.
 2. Zdrojem majetku SMS KAFDIK jsou:
  a. dary od fyzických a právnických osob z ČR a zahraničí
  b. dotace a granty od právnických osob z ČR a zahraničí
  c. finanční příspěvky členů
  d. příjmy z činnosti
  e. výnosy z majetku
  f. jiné zdroje.
 3. Zásady hospodaření vypracuje předsednictvo a schvaluje je valné shromáždění. Za hospodaření odpovídá předseda sdružení.
XI. Článek: Zánik SMS KAFEDIK
 1. SMS KAFEDIK zaniká dobrovolným rozpouštěním nebo sloučením s jiným občanským sdružením.
 2. V případě zániku bude vytvořena likvidační komise, která předloží návrh o rozdělení majetku a provede likvidaci.
XII. Článek: Závěrečné ustanovení

Stanovy byly schváleny valným shromážděním dne 25.10.2005 a nahrazují původní Stanovy registrované dne 7.8.1990 pod č.j. VSP /1-2166/90-R.

V Brně, dne 25.10.2005

No comments so far!
Leave a Comment


Prágai Magyar közösségi portál
Ön a Prágai magyar portál oldalain van.
ADY ENDRE DIÁKKÖR Ryťířská 27 Praha 1 110 00
Balassi Intézet Prágai magyar kulturális intézet
Budapest étterem Slezská 909/86 130 00 Praha 3 +420 602 221 323
Coexistentia - Együttélés Politikai Mozgalom
CSMMSZ Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége
CSMOT Csehországi Magyar Orvosok Társasága tel: +420/724/086566
GÖRGEY ARTÚR TÁRSASÁG Rez 45 Husinec Rez CZ 250 68 Telefon: + 420 220 940 190 + 420 266 172 073
Iglice egylet Spolek Iglice Egylet, Slunečnicová 2975/3, Praha 10, 106 00 tel: 604 456 604 (Serédi László)
Közép-Európai Tanulmányok Tanszék Katedra středoevropských studií Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze náměstí Jana Palacha 2 116 38 Praha 1 tel.: +420 221 619 819
Mille-Domi Dům národnostních menšin – Praha II. emelet Vocelova602/3 120 00 Praha 2
Nyitnikék
Magyar Köztársaság Prágai Nagykövetség Pod Hradbami 17, Praha 6-Střešovice +(420)-220-317-200
PRÁGAI REFORMÁTUS MISSZIÓI GYÜLEKEZET Prága 1, Klimentská ulice 18
Pszicho-klub