Kapcsolódó törvények

Část první Společná ustanovení Hlava první Obecná ustanovení § 1 Účel zákona (1) Účelem trestního řádu je upravit postup orgánů činných v trestním řízení tak, aby trestné činy byly ...

Část první Obecná ustanovení Hlava první Základní ustanovení § 1 Občanský soudní řád upravuje postup soudu a účastníků v občanském soudním řízení tak, aby byla zajištěna spravedlivá ...

Úvodní ustanovení § 1 (1) Občané mají právo se sdružovat v politických stranách a v politických hnutích (dále jen “strany a hnutí”). Výkon tohoto práva slouží občanům k jejich ...

ČÁST PRVNÍ ORGANIZACE ÚSTAVNÍHO SOUDU § 1 Ústavní soud se skládá z předsedy, dvou místopředsedů a dalších soudců. Předseda a místopředsedové Ústavního soudu § 2 Prezident republiky jmenuje ze ...

ČÁST DRUHÁ Doplnění zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů § 61 Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. ...

ČÁST PRVNÍ VOLBY DO PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY Oddíl první Obecná ustanovení § 1 (1) Tento zákon upravuje podmínky výkonu volebního práva, organizaci voleb a rozsah soudního přezkumu. (2) Do ...

ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ § 1 Tento zákon upravuje vznik, změnu, zánik a obsah služebních poměrů vojáků z povolání (dále jen “služební poměr”). § 2 (1) Vojákem z povolání ...

ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Základní ustanovení § 1 Tento zákon upravuje právní poměry osob, které konají vojenskou činnou službu formou základní nebo náhradní služby a vojenských ...

ČÁST PRVNÍ OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ § 1 Předmět úpravy Tento zákon v souladu s právem Evropských společenství,1) mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika ...

ČÁST PRVNÍ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ § 1 (1) Podle tohoto zákona se volí zastupitelstva krajů.1) (2) Funkční období zastupitelstev krajů je čtyřleté.2) Volby do ...


Prágai Magyar közösségi portál
Ön a Prágai magyar portál oldalain van.
ADY ENDRE DIÁKKÖR Ryťířská 27 Praha 1 110 00
Balassi Intézet Prágai magyar kulturális intézet
Budapest étterem Slezská 909/86 130 00 Praha 3 +420 602 221 323
Coexistentia - Együttélés Politikai Mozgalom
CSMMSZ Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége
CSMOT Csehországi Magyar Orvosok Társasága tel: +420/724/086566
GÖRGEY ARTÚR TÁRSASÁG Rez 45 Husinec Rez CZ 250 68 Telefon: + 420 220 940 190 + 420 266 172 073
Iglice egylet Spolek Iglice Egylet, Slunečnicová 2975/3, Praha 10, 106 00 tel: 604 456 604 (Serédi László)
Közép-Európai Tanulmányok Tanszék Katedra středoevropských studií Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze náměstí Jana Palacha 2 116 38 Praha 1 tel.: +420 221 619 819
Mille-Domi Dům národnostních menšin – Praha II. emelet Vocelova602/3 120 00 Praha 2
Nyitnikék
Magyar Köztársaság Prágai Nagykövetség Pod Hradbami 17, Praha 6-Střešovice +(420)-220-317-200
PRÁGAI REFORMÁTUS MISSZIÓI GYÜLEKEZET Prága 1, Klimentská ulice 18
Pszicho-klub